Regulamin

Testowy link

Polityka prywatności i plików cookies obowiązująca od 1 września 2022 roku

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Usługodawcą, a jednocześnie operatorem sklepu internetowego i Sprzedawcą w Sklepie internetowym w domenie https://www.lekko.pl  jest: Lekko Life Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Franciszka Klimczaka 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000915337, NIP: 5423438367, REGON: 389658235  o kapitale zakładowym 6.000 zł, wpłaconym w całości.
 2. W sklepie internetowym lekko.pl co do zasady prowadzona jest sprzedaż na rzecz Konsumentów lub Przedsiębiorców na prawach konsumenta. Klient będący Klientem zamierzającym dokonać nabycia produktów hurtowo lub w celu ich dalszej odsprzedaży [klient b2b] proszony jest o kontakt na adres email _b2b@lekko.pl.
 3. Z usługodawcą można skontaktować się:
 4. a) Kontakt: email kontakt@lekko.pl
 5. b) Telefonicznie: 799 354 054_
 6. c) poprzez komunikację w mediach społecznościowych w wiadomości prywatnej profil:

 1. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest dobrowolna, ale jest konieczna do utworzenia Konta i/lub zawarcia Umowy i złożenia Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 2. Sprzedawca prowadzi m.in sprzedaż i przedprzedaż różnych kategorii produktów w tym m.in. żywności, żywności funkcjonalnej, produktów kosmetycznych, suplementów diety, żywności specjalnego przeznaczenia medycznego, które w świetle przepisów prawa  w tym ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2006 nr 171, poz. 1225 ze zm.) nie stanowią produktu leczniczego, a środki spożywcze w formie: płynów, kapsułek, drażetek, tabletek, saszetek z proszkiem i w innych podobnych postaciach. Ich celem jest wyłącznie uzupełnienie diety Klienta o składniki mineralne, witaminy, lub inne substancje wykazujące efekt odżywczy lub inny fizjologiczny. Suplementy diety a także inne kategorie produktowe sprzedawane przez Sprzedawcę nie stanowią zastępstwa dla produktów leczniczych przepisanych Klientowi przez lekarza.
 3. Użyte w Regulaminie definicje oznaczają:
 4. 1) Cena Omnibusowa - wyraźne oznaczenie przez Sprzedawcę cen w przypadku Promocji lub zastosowania obniżki cen zgodnie z wymaganiami obowiązującego prawa w szczególności Ustawy z dnia 9 maja 2014 roku o informowaniu o cenach towarów i usług.

2) Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
3) Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w domenie sklepu internetowego lekko.pl umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
4) Klient – to Strona umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedawcą w tym: Konsument, przedsiębiorca, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą lub która korzysta lub zamierza korzystać z Usługi Elektronicznej.
5) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej ze Sprzedawcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Przez Konsumenta na potrzeby niniejszego Regulaminu rozumie się także osoby fizyczne zawierające umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
6) Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym https://www.lekko.pl, którego Operatorem jest Usługodawca.
7) Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą.
8) Czas realizacji Zamówienia – liczba dni roboczych, w których Sprzedawca skompletuje Zamówienie złożone przez Klienta, powierzy zamówiony Produkt przewoźnikowi oraz dostarczy zamówiony Produkt za pośrednictwem przewoźnika do miejsca wskazanego przez Klienta w Formularzu Zamówienia.

9) Produkt w przedsprzedaży – prezentowany w Sklepie internetowym Produkt oznaczony w Sklepie internetowym “przedsprzedaż” (etykietka przy prezentacji Produktu), możliwy do zakupienia lub zarezerwowania zgodnie z Regulaminem Przedsprzedaży, który nie został jeszcze wytworzony, albo nie jest dostępny w Sklepie internetowym, dostawa Produktu przedsprzedażowego odbywa się w czasie wskazanym przy prezentacji Produktu przedsprzedażowego. 
10) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkt, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy w zakresie wskazanym w Formularzu Zamówienia (sposób zapłaty, sposób dostarczenia Produktu, miejsce dostarczenia Produktu oraz dane Klienta).
11) Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. dnia 10 maja 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).
12) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
13) Sprzedawca/Usługodawca – Lekko Life Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Franciszka Klimczaka 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000915337, NIP: 5423438367, REGON: 389658235  o kapitale zakładowym 6.000 zł, wpłaconym w całości.
m) Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
14) Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
15) Przedsprzedaż – prezentowanie przez Sklep internetowy treści stanowiące zaproszenie do składania ofert przez Klientów i odnoszące się do Produktów będących w trakcie produkcji, lub których produkcja jest planowana. Przedsprzedaż umożliwia złożenie zamówienie produktu przed jego premierą w cenie specjalnej, z zastrzeżeniem wydłużenia terminu realizacji  dostawy takiego Produktu w PRzedsprzedaży lub zgodnie z odrębnym Regulaminem Przedsprzedaży.
16) Umowa – umowa dotycząca sprzedaży Produktu zawierana w języku polskim, pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą.
17) Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Klientowi agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Koszyk prezentuje także możliwość wpisania Kodu Rabatowego,  a także Rabatu Klubowego. Podczas wyboru Produktów, Klient może dowolnie zarządzać zawartością Koszyka poprzez dodawanie do niego lub usuwanie z niego Produktów.
18) Promocja – ściśle określony w czasie rabat na wybrane Produkty, będące w ofercie Sprzedawcy i mogące być przedmiotem Umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Produkt w promocji prezentowany będzie i oznaczony   zgodnie z Cenami Omnibusowymi, o ile determinują to warunki takiej Promocji.

19) Dowód zakupu –  dowód, przekazany Klientowi na jego żądanie potwierdzający sprzedaż Produktu w tym: elektroniczny dowód zakupu, paragon fiskalny, faktura VAT lub inny.
20) Newsletter – usługa świadczona drogą elektronicznie, którą Klient może zamówić/ zasubskrybować - poprzez Stronę internetową - elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych treści elektronicznych zawierających informacje o Sprzedawcy, Produktach, usługach świadczonych przez podmioty powiązane ze Sprzedawcą, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
21) Konto – Usługa Elektroniczna, w ramach której Sprzedawca umożliwia Klientowi założenia Konta oznaczonego indywidualną nazwą (loginem) i hasłem, którego założenie wymaga wypełnienia przez Klienta Formularza, w ramach Konta możliwe jest gromadzenie informacji o Zamówieniach składanych za jego pośrednictwem, edycja danych Klienta, udzielonych zgód marketingowych i wgląd do historii Zamówień.
22)  Opinia – dodana przez Klienta treść, w odpowiedzi na prośbę Sprzedawcy o wyrażenie opinii o Produkcie, po dokonaniu zakupu Produktu. Opinie znajdujące się w Sklepie Internetowym pochodzą wyłącznie od osób, które dokonały zakupu Produktów.

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego wymaga, aby urządzenia końcowe i system komunikacji używany przez Klienta spełniały wymagania następujące  minimalne  wymagania techniczne:
  a) posiadanie komputera lub innego urządzenia z dostępem do sieci Internet;
  b) posiadanie wybranej przeglądarki internetowej w zaproponowanej wersji lub nowszej z włączoną obsługą Java Script, plików cookie oraz technologii Local Storage: Google Chrome 61, Mozilla Firefox 60, Microsoft Edge 16, Opera 48;
  c) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);
 2. Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet - w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Formularzu Zamówienia. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Formularzu Zamówienia poprzez stosowanie protokołu SSL (Secure Socket Layer).
 3. Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem sklepu oraz:
  a) korzystania z Usług Elektronicznych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  b) niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym w szczególności dotyczy to Opinii;
  c) korzystania z Usług Elektronicznych w sposób niezakłócający ich funkcjonowania;
  d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w Sklepie Internetowym i Newsletterze jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
 4. Sprzedawca zapewnia ochronę  danych poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu ich zabezpieczenia przed ich pozyskaniem przez osoby nieupoważnione (np. szyfrowanie SSL, hasła dostępu, programy antywirusowe). Sprzedawca edukuje Klienta, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną niesie zagrożenie przedostania się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Klienta szkodliwego oprogramowania lub nieuprawnionego uzyskania dostępu do danych Klienta przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania niniejszych zagrożeń, Klient jest obowiązany zabezpieczyć hasło do Konta w Sklepie Internetowym przed dostępem osób nieuprawnionych, stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne, takie jak np. korzystanie z aktualnych wersji oprogramowania, stosowanie silnych i unikalnych haseł, stosowanie oprogramowania antywirusowego, powstrzymywanie się od stosowania funkcji zapisywania haseł w sposób zabezpieczony przed osobami nieuprawnionymi.
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta, będącego jednocześnie Konsumentem, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 6. Nazwa firmy Lekko Life, stosowane znaki towarowe, oznaczenia, slogany i hasła a także zdjęcia, grafiki Produktów oraz pozostałe materiały (teksty, logotypy, packshoty) zamieszczone w Sklepie internetowym, Formularzu Zamówienia, Newsletterze  są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych w Sklepie internetowym, Formularzu Zamówienia, Newsletterze w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa.
 7. Zabrania się  pobierania zdjęć ze strony Sklepu internetowego, Newsletterów  oraz wykorzystywania ich do  jakichkolwiek celów w szczególności celów marketingowych oraz handlowych. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej  jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do dochodzenia odpowiedzialności z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych lub praw własności przemysłowej przez uprawniony podmiot.

§ 2 Administrator Danych Osobowych i dane kontaktowe

 1. Usługi świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem  Sklepu internetowego polegają na bezpłatnym świadczeniu usług:
  a) prezentacji Produktów,
  b) umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez Formularz Zamówienia.,
  c) Konto,
  d) Newsletter;
  e) Opinie,

f) Ankiety,

g) Bloga.

 1. Korzystanie z Konta możliwe jest po:
  a) wypełnieniu przez Klienta Formularza z danymi do złożenia Konta,
  b) kliknięciu pola „Załóż konto”;
  c) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.
  d) w Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło.
 2. Usługa Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania  pisemnie lub elektronicznie kontakt@lekko.pl lub poprzez skorzystanie z opcji usuń konto dostępnej w Koncie. Usunięcie konta Klienta nie oznacza cofnięcia zgód marketingowych (wysyłanych drogą e-mail lub SMS/MMS/telefonicznie). Cofnięcie zgód marketingowych możliwe jest:
 3. jednym kliknięciem z poziomu opcji “Wypisz się” w każdym Newsletterze,
 4. jednym kliknięciem w usłudze zarządzania zgodami w Koncie
 5. poprzez kontakt na dane kontaktowe wskazane w pkt. 3.
 6. Klient korzystając z Usługi Konto powinien zastosować się do następujących rekomendacji dotyczących bezpieczeństwa:
  a) Hasło należy zapamiętać, nie należy go zapisywać. Hasło powinno składać się z co najmniej jednej wielkiej litery, co najmniej jednej małej litery oraz co najmniej jednej cyfry lub znaku specjalnego. Minimalna dopuszczalna długość hasła to 8 znaków.
  b) Obowiązuje bezwzględny zakaz ujawniania haseł osobom trzecim.
  c) W przypadku podejrzenia wejścia w posiadanie hasła przez osoby trzecie należy niezwłocznie podjąć próbę zmiany hasła oraz zgłosić fakt Sprzedawcy.
  d) W przypadku zapomnienia bądź utraty hasła należy niezwłocznie wykonać procedurę zmiany hasła na nowe. Zmiana hasła następuje jedynie na wniosek uprawnionego Klienta - właściciela Konta, po potwierdzeniu jego tożsamości.
  e) Klient wprowadzając hasło powinien mieć pewność, że nie zostanie ono podejrzane przez osoby trzecie.
  f) Kończąc lub przerywając pracę z Kontem należy się bezwzględnie wylogować. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w której Klient oddala się od komputera, na którym pracował.
  g) Komputery i inne urządzenia z których loguje się Klient do Konta z powinny być chronione za pomocą rozwiązań zapewniających ochronę przed złośliwym oprogramowaniem oraz atakiem z zewnątrz.
 7. Możliwość korzystania z Newslettera następuje poprzez:
  a) podanie adresu poczty elektronicznej, na który będą wysyłane wiadomości elektroniczne – Newsletter;
  b) kliknięcie w formularzu widocznym na stronie Sklepu Internetowego przycisku “Zapisz się”.
 8. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta i jego potwierdzenia Klient zostaje zapisany na Newsletter.
 9. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez:
  a) kliknięcie w link wypisu w każdej wiadomości wysłanej w ramach Newslettera lub
  b) stosowną opcję w usłudze Konto, lub
  c) poprzez wysłanie stosownego żądania pisemnie lub elektronicznie na adres e-mail: kontakt@lekko.pl.
 10. Formularz Zamówienia umożliwia zawarcie Umowy  poprzez dodanie przez Klienta Produktu do Koszyka, wypełnieniu danych w Formularza Zamówienia zgodnie z § 4 Regulaminu. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP, jeżeli do Zamówienia ma zostać dołączona faktura VAT.
 11. Usługa Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie i umożliwia zawarcie Umowy sprzedaży bez konieczności zakładania Konta,  ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia Za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem.
 12. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego, a także zgłoszenia dotyczące naruszeń Regulaminu, Klient może składać poprzez kontakt w wybranym kanale komunikacji jak w paragraf 1 ust. 3 powyżej. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, żądania Klienta oraz danych kontaktowych składającego reklamację (imię, nazwisko oraz adres do korespondencji) – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Reklamacje, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres wskazany przez składającego reklamację. Jeśli dane lub informacje podane w reklamacji będą wymagały uzupełnienia, przed rozpoznaniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do Klienta o uzupełnienie reklamacji we wskazanym zakresie.
 13. Klient może dodać Opinię wyłącznie po dokonaniu zakupu Produktu, w odpowiedzi na wysłaną na e-mail Klienta prośbę Sprzedawcy, o wyrażenie opinii o Produkcie, za pośrednictwem odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie Internetowym.
 14. Do dodania Opinii nie jest konieczne posiadanie Konta Klienta Rejestracja i/lub zalogowanie.
 15. Klient nie może zamieścić w treści Opinii odesłań internetowych do innej strony internetowej (linków) lub fragmentów kodu źródłowego.
 16. Każda Opinia, Pytanie do opinii oraz Odpowiedź na pytanie do opinii dodawana przez Klienta oznaczona jest wyłącznie imieniem, opcjonalnie Klient może zamieścić informację o wieku.
 17. Opinia nie może zawierać:
  a) linków, adresów stron internetowych, odnośników do innych serwisów internetowych;
  b) treści powszechnie używanych za obraźliwe w tym wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami;
  c) treści o charakterze komercyjnym lub reklamowym;
  d) danych osobowych w tym innych osób fizycznych, w szczególności: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail;
  e) treści nieprawdziwych, pomówień, stanowiących o naruszeniu dóbr osobistych.
 18. f) treści stanowiących wynik porozumienia z innymi Użytkownikami lub Kontrahentami w celu wzajemnego oddziaływania na wiarygodność Sprzedawcy.

 1. Opinia nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie może mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji lub narusza dobre obyczaje lub godzi w uczucia religijne.
 2. Sprzedawca może publikować w Sklepie Internetowym  Opinie, z zastrzeżeniem archiwizacji lub usuwania najstarszych lub wybranych Opinii w przypadkach zmiany układu strony internetowej, zmiany układu opisu Produktów, zmiany dokonanej w Produkcie [np jego składu], rebrandingu i innych, które będą świadczyły o nieaktualności Opinii w stosunku do prezentowanego Produktu.
 3. Opinia może zostać opublikowana w serwisie internetowym Sprzedawcy oraz przy prezentacji Produktu na innych stronach internetowych, w mediach społecznościowych, a także w komunikacji marketingowej związanej z Produktem, którego dotyczy Opinia lub dotyczącej promocji Sprzedawcy.
 4. Na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa Sprzedawca uprawniony jest do usuwania wypowiedzi w całości lub części.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usunięcia wypowiedzi w całości lub części bądź jej zmiany redakcyjnej i edycyjnej, w niezbędnym zakresie, gdy Opinia: stanowi kolejną opinię odnoszącą się do Produktu [np. niechcące zdublowanie opinii przez tego samego Klienta],  odnosi się do innego Produktu, niż zakupiony przez Klienta, jest skopiowaną opinią innego użytkownika, narusza prawa autorskie.
 6. Przed publikacją Opinii, Sprzedawca może weryfikuje czy nie narusza ona postanowienia ust. 16 -20 powyżej, a także pod kątem interpunkcji, błędów ortograficznych. Jeżeli Sprzedawca dostrzeże potrzebę usunięcia z opinii błędów ortograficznych, interpunkcyjnych lub części naruszającej postanowienia ust. 16 -20 powyżej, poinformuje o tym Klienta wysyłając mu proponowaną treść Opinii po usunięciu tych uchybień, do opublikowania. Klient może nie zgodzić się z publikacją proponowanej Opinii po zmianie.

§ 3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem, Regulaminem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich;

b) wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym, niewprowadzających w błąd lub nienaruszających prawa osób trzecich;

c) korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy i Sklepu Internetowego;

d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie użytku osobistego.

2. Sprzedawca informuje, że niedopuszczalne jest podejmowanie przez Klienta czynności, które mogłyby destabilizować lub zakłócać działanie Sklepu internetowego lub utrudniać dostęp do Sklepu internetowego Sprzedawcy lub innym Klientom, jak również podejmowanie przez Klienta działań takich jak umieszczanie w Sklepie internetowym lub rozsyłanie za jego pośrednictwem niezamówionej informacji handlowej

3. W przypadku naruszenia przez Klienta przepisów prawa, postanowień Regulaminu lub zasad Polityki Prywatności, a także w przypadku postępowania przez Klienta w sposób utrudniający pracę Sklepu internetowego lub uciążliwy dla innych Klientów, Sprzedawca ma prawo pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego lub ograniczyć mu dostęp do niektórych funkcjonalności Sklepu internetowego.

4. W Sklepie Internetowym mogą być organizowane Promocje na wybrane Produkty. O zasadach dotyczących promocji decyduje Sprzedawca, podając je do wiadomości publicznej na stronie Sklepu internetowego.

§ 4. ZASADY ZAWIERANIA UMOWY

1. Klient może złożyć Zamówienie, a następnie zawrzeć Umowę poprzez:

a) złożenie Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia na stronie Sklepu internetowego;

b) złożenie Zamówienia poprzez usługę Konto [częściowo uzupełnione dane Klienta] wypełniając Formularz Zamówienia, w zakresie niezbędnym do finalizacji Zamówienia.

2. Zamówienia, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

5. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16.00, w soboty i niedziele oraz święta, będą realizowane następnego dnia roboczego.

6. W celu skutecznego złożenia Zamówienia w sposób, o którym mowa w ust. 1 lit. a) niniejszego paragrafu, konieczne jest:

a) dodanie Produktu do Koszyka,

b) prawidłowe wypełnienie przez Klienta dostępnego na stronie Sklepu internetowego Formularza Zamówienia zawierającego dane do wysyłki Produktu,

c) dokonanie wyboru sposobu płatności, sposobu dostawy

d) zaakceptowanie postanowień Regulaminu i Polityki Prywatności

oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.

7.W celu skutecznego złożenia Zamówienia, o którym mowa w ust. 1 lit. b) niniejszego paragrafu, konieczne jest

a) dodanie Produktu do Koszyka,

b) zalogowanie się do Konta,

c) prawidłowe wypełnienie przez Klienta dostępnego na stronie Sklepu internetowego Formularza Zamówienia,

d) dokonanie wyboru sposobu płatności, sposobu dostawy,

d) akceptacja postanowień Regulaminu i Polityki Prywatności,

e) oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.

7. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę”, Klient ma możliwość modyfikowania Zamówienia w Koszyku w szczególności w zakresie wyboru Produktu, obszaru i sposobu dostarczenia Produktu, sposobu płatności, danych podanych w Formularzu Zamówienia.

8. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza złożenie Zamówienia przez Klienta. Potwierdzenie złożenia Zamówienia przez Sprzedawcę następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości email, zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, na adres podany przez Klienta. Wiadomość email stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem.

9. Umowę traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości email potwierdzającej wszystkie istotne elementy Umowy sprzedaży zgodnie z ust 8 powyżej.

10. O ile przy Opisie Produktu nie wskazano inaczej, w szczególności w przypadku Przedsprzedaży - Czas realizacji Zamówienia (skompletowanie Zamówienia i przygotowanie go do wysyłki) wraz z dostawą pod adres wskazany przez Klienta wynosi od 1 do 7 dni roboczych i jest liczony w następujący sposób:

a) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przy odbiorze – od dnia zawarcia Umowy sprzedaży;

b) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektronicznej – od dnia zaksięgowania wpłaty w pełnej wysokości na rachunku bankowym Sprzedawcy.

11. W przypadku braku dostępności zamówionych przez Klienta Produktów, konieczności podziału Zamówienia na części, konieczności przekazania Klientowi ważnej informacji konsumenckiej, Sprzedający informuje o tym w Sklepie Internetowym lub poinformuje o tym Klienta, który złożył Zamówienie na Produkt w drodze komunikacji na dane kontaktowe wskazane w procesie składania Zamówienia. Klient może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia.

12. Niezbędnym elementem procedury składania Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu i Polityki prywatności, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją Zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu lub Polityki Prywatności w toku procedury składania Zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia Produktu za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

13. Elementem procedury składania Zamówienia jest również podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu Zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne oraz zapoznania się przez Klienta z Klauzulą informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dostępną w Polityce Prywatności. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia Zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia Zamówienia.

14. Informacja o całkowitej wartości Zamówienia, która obejmuje cenę Produktu, podatki, koszty dostawy jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Formularza Zamówienia w trakcie składania Zamówienia a potem w potwierdzeniu złożenia Zamówienia. Przed finalizacją Zamówienia wyświetlane są całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia Produktu.

15. Złożenie zamówienia następuje przez naciśnięcie przez Klienta na przycisk „Zamawiam i płacę”. Zamówienie złożone po kliknięciu Zamawiam teraz pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

16. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność z góry, powinien uiścić cenę oraz koszty dostarczenia Produktu w ciągu 7 dni od otrzymania od Sprzedawcy wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji. Jeżeli Klient nie dokona płatności w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca wezwie Klienta do dokonania płatności na dane kontaktowe podane w Koncie lub w procesie składania Zamówienia. W przypadku nieuiszczenia całości wpłaty w terminie wskazanym w wezwaniu, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email Klienta lub telefonicznie.

17. Klient, który przy składaniu Zamówienia wybrał płatność przy odbiorze zamówionego Produktu (płatność za pobraniem), zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki zawierającej zamówiony Produkt. Własność przedmiotu Zamówienia przechodzi na własność Klienta z chwilą dokonania zapłaty.

§ 5. CENY PRODUKTÓW

1. Ceny Produktów prezentowanych na stronach internetowych Formularza Zamówienia wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od Produktów i usług (VAT).

2. Ceny Produktów podane w Sklepie internetowym nie zawierają kosztów dostarczenia Produktu. Koszty dostarczenia zamówionego Produktu są każdorazowo podawane w Formularzu Zamówienia w trakcie składania Zamówienia oraz w oddzielnej Zakładce na Stronie internetowej, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta Zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości Zamówienia. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Produktu oraz koszty jego dostarczenia. O łącznej kwocie Zamówienia uwzględniającej koszty dostawy, Klient informowany jest każdorazowo przed złożeniem Zamówienia i w emailu potwierdzającym złożenie Zamówienia.

3. Informacje o cenie Produktu, cechach oraz istotnych właściwościach Produktu dostępne są w opisie Produktów w Sklepie Internetowym i zamieszczone są przy prezentowanym Produkcie.

4. Ceny Produktów podane na stronach internetowych Formularza Zamówienia obowiązują jedynie przy składaniu Zamówień za pośrednictwem Formularza Zamówienia i mogą obejmować oferty promocyjne albo dodatkowe rabaty aktualizowane po wpisaniu kodu rabatowego.

5. W przypadku, gdy Klient chce otrzymać fakturę VAT zobowiązany jest wskazać w Formularzu Zamówienia podatkowy numer identyfikacyjny. Jeśli Klient zażąda faktury VAT zostanie ona wysłana na podany przez niego adres e-mail.

§ 6. SPOSOBY ZAPŁATY ZA ZAMÓWIONY PRODUKT ORAZ OPŁATA ZA DOSTARCZENIE ZAMÓWIONEGO PRODUKTU

 1. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są w Sklepie Internetowym w zakładce „Metody płatności” oraz każdorazowo na podstronie danego Produktu, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Dostępne sposoby płatności mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu dostawy lub Produktu.
 2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem upoważnionych serwisów. Co do zasady dostępne są następujące metody płatności:
  a) Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki (dostępna tylko dla dostawy na terytorium Rzeczpospolitej Polski).
  b) Płatności elektroniczne za pośrednictwem operatorów płatności wskazanych w zakładce Metody Płatności.
  c) Płatność BLIK oraz One Click BLIK za pośrednictwem serwisu - PayU.pl którą dostarcza operator spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu opisana w lit. a) powyżej.
  d) Uproszczona płatność kartą płatniczą - dostępna jedynie dla zarejestrowanych Klientów i pozwalająca na szybkie płatności za pomocą̨ wybranej karty płatniczej zarejestrowanej w Sklepie Internetowym lekko.pl, którą dostarcza operator spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu.
 3. Aktualnie dostępne sposoby płatności, w tym elektronicznych, prezentowane są podczas procedury składania zamówienia, przed dokonaniem złożenia zamówienia. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronach internetowych dostawców tych płatności - https://www.payu.pl, https://www.paypal.com/pl.
 4. Klient może dokonywać na rzecz Sprzedającego płatności Kartami Płatniczymi w uproszczonej formie tj. bez konieczności każdorazowego podawania wszystkich danych karty płatniczej. Aby skorzystać z tej metody płatności Klient powinien:
  a) dokonać zakupów w Sklepie Internetowym lekko.pl;
  b) wybrać sposób płatności kartą płatniczą;
  c) kliknąć przycisk o zapisie karty płatniczej w celu korzystania w przyszłości z uproszczonej płatności kartą płatniczą w Sklepie Internetowym lekko.pl;
  d) dokonać autoryzacji i uwierzytelnienia płatności kartą płatniczą;
  e) od tego momentu zostanie zapamiętana wybrana przez Klienta metoda płatności Kartą płatniczą Klienta. Kolejne płatności mogą zostać wykonane jednym kliknięciem.
 5. Token (wirtualny identyfikator karty) generowany jest w oparciu o podane przez Klienta dane karty płatniczej. Przechowywanie danych dotyczących kart płatniczych oraz rozliczanie transakcji kartami płatniczymi następuje za pośrednictwem PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu wskazanej w ust 2 lit a) powyżej.
 6. Klient może w każdym czasie zrezygnować z funkcjonalności umożliwiającej szybkie płatności kartą płatniczą – w tym celu konieczne jest wprowadzenie odpowiednich ustawień w zakładce „Moje konto” w sekcji dotyczącej karty.
 7. Reklamacje - Klient może złożyć reklamację dotyczącą Płatności. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z zasadami Operatorów płatności.
 8. Płatność One Click BLIK to płatność dokonywana tylko jednym kliknięciem, bez potrzeby podawania wszystkich danych przy każdej transakcji. Ta metoda płatności online pozwala na wykonanie płatności w sklepie internetowym lekko.pl dzięki przepisaniu kodu z aplikacji mobilnej banku Klienta, a następnie zaznaczenie opcji zapamiętania sklepu internetowego lekko.pl  jako zaufanego w aplikacji mobilnej banku Klienta [podczas pierwszej transakcji metodą BLIK Klient wyraża zgodę na zapis danych przez system PayU S.A. oraz w aplikacji banku podaje kod Blik]. Aby móc wykonywać transakcje przy pomocy One Click Blik, zweryfikowane Konto oraz być zalogowanym w sklepie internetowym lekko.pl. Klient musi dysponować urządzeniem końcowym z zainstalowaną i działającą aplikacją bankową, która umożliwia dokonywanie płatności blikiem. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy Klientem, a operatorem użytkowanej przez Klienta aplikacji bankowej. Aby zapłacić BLIKIEM w opcji One Click BLIK należy zaznaczyć tę opcję przy wyborze metody płatności.
 9. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z  oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami, chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej.
 10. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Odmowa odbioru Produktu, pomimo wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży. Klient może również we wskazanym terminie anulować Zamówienie bez ponoszenia konsekwencji, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.


§ 7. DOSTAWA

 1. Dostawa odbywa się przesyłką kurierską pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi Produkty wolne od wad. Stosowane metody dostawy i koszty dostawy prezentowane są także w oddzielnej zakładce na stronie internetowej lekko.pl.
 2. Dostawa dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do wybranych krajów wskazanych w zakładce „Metody i koszty Dostawy” w Sklepie. Dostępne sposoby dostawy mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu płatności lub Produktu.
 3. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Regulamin Promocji lub Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Dostępne aktualnie metody oraz koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi w zakładce „Metody i koszty Dostawy” w Sklepie oraz każdorazowo w Koszyku, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 4. Na termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Produktu (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki oraz czas doręczania Produktu przez przewoźnika.
 5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.
 6. Czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Produktu i liczony jest od dnia (początek biegu terminu dostawy):
  a) uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy - w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą;
  b) zawarcia Umowy Sprzedaży - w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem.
 7. Do czasu wskazanego w pkt. 6. należy doliczyć czas doręczania Produktu przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy i jest każdorazowo prezentowany w zakładce Metody i koszty dostawy w Sklepie Internetowym.

§ 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.) Konsument, a także osoby fizyczne zawierające umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punkcie 7 i punkcie 8 poniżej.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta Konsument lub podmiot wskazany w ust 1 lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu,

2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

3. Konsument lub podmiot wskazany w ust. 1 może odstąpić od umowy informując Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez wysłanie na adres:

a) Tradycyjnie na adres: Lekko Life ul. Franciszka Klimczaka 1 Segment E, 02-797 Warszawa.

b) Elektronicznie na adres korespondencji emailowej: kontakt@lekko.pl Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, lub z wykorzystaniem wzoru formularza odstąpienia od umowy zawartego jako załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta jednak nie jest to obowiązkowe.

4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem lub podmiot wskazany w ust 1 złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument lub podmiot wskazany w ust 1 ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Produkt zostanie odesłany przed upływem 14- dniowego terminu na adres:

Panattoni Park Warsaw West
LEKKO LIFE

ul. Sochaczewska 98C
05-870 Błonie

7. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktu [koszty opakowania, opłatę pocztową za odesłanie przesyłki].

8. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub podmiotu wskazanego w ust 1 odstąpieniu od umowy, zwróci wszystkie otrzymane od niego płatności.

9. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sprzedawcę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument lub podmiot wskazany w ust 1 chyba że podmiot ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.

10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub podmiotu wskazanego w ust 1 dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

12. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 68 z późn. zm.), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub podmiotowi wskazanemu w ust 1 w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

6) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

7) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


§ 9. . PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Produktu bez wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady Produktu na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1025 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta

a) Tradycyjnie na adres: LEKKO LIFE  ul. Franciszka Klimczaka 1 Segment E, 02-797 Warszawa.

b) Elektronicznie na adres korespondencji mailowej: kontakt@lekko.pl

3. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres email), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia Produktu, rodzaj reklamowanego Produktu, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Sprzedawca dowód zakupu Produktu. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Produkt do Lekko Life ul. Franciszka Klimczaka 1 Segment E, 02-797 Warszawa.

5. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

6. Reklamacja dotycząca usług świadczonych drogą elektroniczną powinna zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres email) podany w Formularzu Zamówienia oraz adres poczty elektronicznej (adres email) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej (adres email) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w Formularzu Zamówienia, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

7. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

§ 10. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php, www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www. uokik.gov.pl/sprawy indywidualne.php.

2. Klient posiadający status Konsumenta lub podmiotu wskazany w § 8 ust 1 może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidualnego sporu między Konsumentem a Sprzedawca, korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów – adres strony internetowej: www.federacjakonsumentow.org.pl.

3. W rozwiązaniu indywidualnego sporu i skargi konsumenckiej związanych z transakcją transgraniczną pomaga także Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.

4. Klient będący Konsumentem lub podmiotu wskazany w § 8 ust 1 posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu:

1) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem lub podmiotem wskazanym w § 8 ust 1 a Sprzedawca przez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu,

2) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

5. Inspekcja Handlowa jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Zadania Inspekcji Handlowej w zakresie prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz organizowania i prowadzenia stałych sądów polubownych wykonują właściwi miejscowo wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej. Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

6. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności w sprawach sporów wynikających z transgranicznych umów zawieranych z konsumentami.

7. Konsument lub podmiot wskazany w § 8 ust 1 może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej. Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR ec.europa.eu/consumers/odr.

8. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.

9. Sprzedawca wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami lub podmiotem wskazanym w § 8 ust 1.

§ 11. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca a szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych opisane są w Polityce Prywatności.
 2. Informacje o plikach cookies dostępne są w Polityce Prywatności.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Formularza Zamówienia albo Formularza Zakupu zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca realizuje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1025 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2017 r., poz. 683). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie w Sklepie Internetowym w zakładce  “Regulamin”. Regulamin jest udostępniony na Stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego następuje przez przesłanie Klientowi na podany adres poczty elektronicznej wymaganych prawem informacji podany.
 5. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie w domenie Sprzedającego wiadomości o zmianie Regulaminu, nowej wersji Regulaminu a także poprzez wiadomość e-mail.
 6. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie Umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia Umowy i złożenia Zamówienia przez Klienta.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 459 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 683).
  Załącznikami do Regulaminu są:
  a) Wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU

Regulamin Programu lekko club

§1 DEFINICJE

1. Wszelkie pojęcia niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie, które rozpoczynają się dużą literą (np. Umowa, Konto) mają znaczenie nadane w Regulaminie Sklepu Internetowego.

2. Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:

a)   Sprzedawca – Organizatorem Programu Lekko Life Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Franciszka Klimczaka 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000915337, NIP: 5423438367, REGON: 389658235  o kapitale zakładowym 6.000 zł, wpłaconym w całości.

b) Program lekko club - program lojalnościowy organizowany przez Lekko Life sp. z o.o. adresowany do Klientów Sprzedawcy, którzy z tytułu uczestnictwa w Programie będą uprawnieni do Korzyści na podstawie Regulaminu.

c) Zwrot  – liczba punktów jaką otrzymuje Użytkownik w zamian za Zakupy Produktów na zasadach opisanych w Regulaminie.

d)  Coins  punkty (wirtualne oznaczenie) przyznawane Uczestnikowi za zakupy towarów dokonane w Sklepie w czasie trwania Programu lekko club oraz za inne aktywności określone w niniejszym Regulaminie lub jego Załącznikach lub w odrębnych regulaminach akcji promocyjnych. Wirtualne oznaczenie widoczne w ramach ustawień Konta, przyznanie Uczestnikowi w związku z realizacją uruchamianych akcji w ramach Programu, przy czym ważność każdego Coins wynosi maksymalnie 12 miesięcy liczone od dnia ich przyznania, chyba że wcześniej Program ulegnie zakończeniu lub gdy regulamin akcji promocyjnej, w której będzie można zdobyć dodatkowe Coins będzie wskazywał inaczej.

e) Rabat Klubowy – rabat kwotowy na zakup Produktów lub usług przyznany przez Lekko Life Sp. z o.o. w ramach Programu, z których Uczestnik ma prawo korzystać zgodnie z niniejszym Regulaminem. Rabat Klubowy możliwy jest do wykorzystania podczas dokonywania Zakupów przez Uczestnika z poziomu zalogowanego Użytkownika do Konta w Sklepie. Rabat pomniejsza wartość produktu lub usługi (ich cenę) przed dokonaniem zapłaty za nie i aplikowany jest z poziomu Koszyka.

f) Konsument/Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej ze Sprzedawcą w zakresie zakupu Produktów lub Usług Sprzedawcy niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Przez Konsumenta na potrzeby niniejszego Regulaminu rozumie się także osoby fizyczne zawierające umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

g) Korzyści  Rabat Klubowy, Obniżony próg darmowej dostawy i inne korzyści określone niniejszym Regulaminem przysługujące na rzecz Uczestników.

h) Produkty – Produkty możliwe do zakupu w Sklepie.

i) Strona Programu – strona https://www.lekko.pl/pl/lekko-club_- zawierająca informacje o lekko club, Regulamin Programu, Zadania i inne informacje wskazane w Regulaminie.

j) Sklep – Sklep Internetowy prowadzony przez Lekko Life Sp. z o.o.  i dostępny pod adresem internetowym: https://www.lekko.pl

k) Uczestnik – Użytkownik zarejestrowany w Programie na zasadach określonych w Regulaminie.

l) Zakup Produktów – umowa dotycząca sprzedaży Produktów zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

m) Zakup Produktów z użyciem Rabatu Klubowego  Zakupy Produktów podczas, których Uczestnik wykorzystuje Coins poprzez wymianę ich na Rabat Klubowy.

n)  Wartość Zakupu – rozumiana jako wartość do zapłaty za Produkty [przed Rabatem Klubowym] nabywane w ramach danej transakcji, bez kosztów dostawy


§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Program lekko club organizowany jest w Sklepie Internetowym prowadzonym przez Lekko Life Sp. z o.o.  i dostępnym pod adresem internetowym: https://www.lekko.pl

2. Organizatorem Programu jest Lekko Life Sp. z o.o. .

3. Program lekko club umożliwia Klientom zbieranie Coins za Zakupy i inne akcje wykonane w sklepie oraz zamianę zgromadzonych Coins na Rabat Klubowy lub inne Korzyści.

4. Program lekko club adresowany jest do Użytkowników będących pełnoletnimi Konsumentami.

5. Uczestnik nie może korzystać z Programu w celu zakupu Produktów Lekko Life Sp. z o.o.  w Sklepie z Rabatem Klubowym w celach ich dalszej odsprzedaży w celach zawodowych (związanych z prowadzonym przedsiębiorstwem).

6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją niniejszego Programu ] jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w Polityce Prywatności oraz w niniejszym Regulaminie.

7. Klient obowiązany jest do korzystania z Programu zgodnie z jego założeniami i przeznaczeniem, w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Organizatora, jak i osób trzecich.


§3 WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE LEKKO CLUB

Przystąpienie do Programu

1.  Uczestnikiem Programu lekko club może być każdy Klient, który spełni łącznie następujące warunki:

1) Posiada zweryfikowane Konto w Sklepie [potwierdzi prawidłowość swojego adresu e-mail poprzez kliknięcie w link przesłany na podany adres email],

2) Zaakceptuje Regulamin Sklepu zawierający Załącznik – Regulamin Programu

3) Wyrazi zgody marketingowe udzielone na rzecz Organizatora:

a) przesyłanie na wskazany przez siebie adres e-mail informacji handlowych drogą elektroniczną,

b) przesyłanie na wskazany przez siebie numer telefonu informacji handlowych drogą elektroniczną,

c) przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

4) dokona co najmniej jednego Zakupu Produktów,

5) wyrazi oświadczenie woli o chęci dołączenia do Programu poprzez kliknięcie przycisku na Stronie Programu, z zastrzeżeniem że będzie on widoczny i aktywny na Stronie Programu, po spełnieniu warunków z pkt 1-4.

2. Wyrażenie zgód marketingowych zgodnie z ust. 1 pkt 3) powyżej jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Programie.

3. Rejestracja do Programu wymaga rejestracji Konta w Sklepie w tym akceptacji Regulaminu Sklepu Internetowego, zawierającego Regulamin Programu i Polityki Prywatności. Jest to warunek konieczny do rejestracji Uczestnika.

4.  Rejestracja Klienta, jako Uczestnika następuje z chwilą wyrażenia oświadczenia woli o chęci dołączenia do Programu poprzez kliknięcie przycisku dołączenia na Stronie Programu. Z chwilą wyrażenia oświadczenia woli o chęci dołączenia do Programu poprzez kliknięcie przycisku DOŁĄCZAM na Stronie Programu Klient staje się Uczestnikiem Programu i otrzymuje premię – Coins za Zakupy dokonane na 60 dni przed dniem dołączenia do Programu, nie wcześniej niż po 2 czerwca 2022 r. Przycisk DOŁĄCZAM będzie widoczny i aktywny na Stronie Programu, po spełnieniu warunków z pkt 1-3.

5. Uczestnictwo w programie jest nieodpłatne.

Zdobycie lub utrata Poziomu przez Członka lekko club

7. Każdy Uczestnik może posiadać status Uczestnika danego poziomu.

8. Zasady wejścia na dany poziom i jego utrzymania dostępne są w formie graficznej na Stronie Programu:

a) Poziom 1 (Little Joy)

- spełnienie wszystkich warunków wymaganych do Uczestnictwa w Care Club zgodnie z ust. 1 powyżej,

b) Poziom 2 (Big  Happy)

- zdobycie 20 Coins od dnia wejścia na Poziom 1,

- dodanie opinii dostępnej na stronie https://www.lekko.pl/opinie

- warunek utrzymania poziomu: wykorzystacie Rabatu Klubowego, tj. Dokonanie Zakupu z Rabatem Klubowym z wykorzystaniem dowolnej liczby Coins w ciągu 180 dni od dnia wejścia na Poziom 2, lub od ostatnich Zakupów z Rabatem Klubowym (gdy zakupy te miały miejsce po od dniu wejścia na Poziom 2),

c) Poziom 3 (Best Flow)

- uzyskane min. 25 Coins od dnia wejścia na Poziom 2,

- warunek utrzymania poziomu: wykorzystacie Rabatu Klubowego, tj. Dokonanie zakupu z Rabatem Klubowym z wykorzystaniem dowolnej liczby Coins w ciągu 90 dni od dnia wejścia na Poziom 3, lub od ostatnich zakupów z Rabatem Klubowym (gdy zakupy miały miejsce po od dnia wejścia na Poziom 3).

9. W przypadku gdy dany Uczestnik nie spełni warunku utrzymania Poziomu, automatycznie spada do poziomu niższego od dnia upływu termin na wykorzystanie Rabatu Klubowego na danym Poziomie.

10. Uczestnikowi przysługuje obniżony próg wartości Zakupu uprawniający Uczestnika do uzyskania darmowej dostawy w wysokości wskazanej na Stronie Programu.

Rezygnacja z Programu

11. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Programie, bez wskazania przyczyny, poprzez zażądanie rezygnacji z uczestnictwa.

12. W celu rezygnacji z uczestnictwa w Programie Uczestnik powinien skontaktować się z Organizatorem kontakt@lekko.pl. W takim wypadku Konto będzie aktywne, a Coins widoczne w Koncie nie będą mogły być wykorzystywane [będą nieaktywne].

13. Z chwilą cofnięcia jednej ze zgód marketingowych, Uczestnik traci status Uczestnika Programu lekko club. Postanowienia §9 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Zakończenie Programu

14. Lekko Life Sp. z o.o.  ma prawo zawiesić lub zakończyć Program w każdym czasie zgodnie z §8 Regulaminu.

§4 DODAWANIE I USUWANIE COINS

1. Program  opiera się na systemie punktowym. Punkty określane są mianem Coins.

2. Klient otrzyma Coins za:

a) zakupy produktów lub usług w Sklepie za pośrednictwem Konta - jeżeli podczas składania Zamówienia Użytkownik był zalogowany na Koncie lub podał adres e-mail przypisany do Uczestnika,

b) realizację Zadań określonych na stronie Programu,

c) inne akcje premiowane Coins, a określone w osobnych regulaminach promocji,

d) według decyzji Lekko Life Sp. z o.o., w przypadkach uznaniowego doładowania Coins na rzecz Uczestnika.

3. Coins za Zakupy Produktów są przyznawane w wysokości uzależnionej od danego poziomu Uczestnika w Programie.

a)  na Poziomie 1 (Little Joy) : 3% ostatecznej sumy ceny zapłaconej przez Użytkownika w związku z daną transakcją dokonaną w Sklepie z pominięciem kosztów dostawy.

b)  na Poziomie 2 (Big Happy): 5% ostatecznej sumy ceny zapłaconej przez Użytkownika w związku z daną transakcją dokonaną w Sklepie z pominięciem kosztów dostawy.

c)  na Poziomie 3 (Best Flow) 8% ostatecznej sumy ceny zapłaconej przez Użytkownika w związku z daną transakcją dokonaną w Sklepie z pominięciem kosztów dostawy.

4. Liczba przyznanych Coins będzie zaokrąglana matematycznie do pełnej liczby Coins.

5. Ostateczna liczba Coins za Zakupy przedstawiana jest w koszyku / podsumowaniu Zamówienia przed dokonaniem transakcji, a Uczestnik finalizując transakcję akceptuje tę liczbę Coins.

6. Coins za Zakupy są przyznawane automatycznie z chwilą wysłania Potwierdzenia Zamówienia zgodnie z Regulaminem Sklepu, z zastrzeżeniem, że:

a) Coins pozostaną nieaktywne [nie mogą zostać wymienione w tym okresie na Rabat Klubowy] - przez 21 dni od dnia wykonania Umowy będącej przedmiotem Zamówienia. Zostaną one usunięte, jeżeli w tym okresie Umowa ulegnie rozwiązaniu lub Uczestnik od niej odstąpi, w szczególności na skutek skorzystania przez Uczestnika z konsumenckiego prawa odstąpienia.

b) po upływie 21 dni od dnia wykonania Umowy będącej przedmiotem Zamówienia, jeżeli Umowa nie zostanie rozwiązana lub Uczestnik od niej nie odstąpi, Coins zostaną aktywowane i Uczestnik będzie mógł je wykorzystać zgodnie z Regulaminem.

7. W przypadku ustalenia, że Coins przyznane zostały nienależnie Coins będą odejmowane z salda Coins Klienta [dezaktywowane].

8. Coins możliwe do uzyskania poprzez realizację Zadania lub udział w danej akcji premiowanej Coins zostaną przyznane po pozytywnym zakończeniu danej akcji premiowanej Coins - w terminie do 30 dni, chyba że Regulamin akcji stanowi inaczej.

9. Organizator może przyznać Uczestnikowi dodatkowe Coins na podstawie uznaniowej decyzji Organizatora podjętej indywidualnie wobec danego Użytkownika.

10. Produkty lub usługi, w przypadku, których wydanie 1 zł skutkuje przyznaniem Coins, są oznaczone w witrynie Sklepu - poprzez stosowną adnotację w opisie produktu lub usługi albo w inny widoczny sposób. Za zakup niektórych produktów lub usług Uczestnik może nie otrzymać Coins. W takim przypadku na stronie Produktu nie będzie informacji o możliwości uzyskania Coins. Wydanie niepełnej złotówki nie skutkuje przyznaniem żadnych Coins.

11. Klient otrzyma Coins w ilości wynikającej z obliczenia wskazanego w ust. 2 tj. określonego % obliczonego od wartości opłaconego Zakupu. Coins przyznawane są za Zakup produktów lub usług i liczone są od wartości faktycznie dokonanej zapłaty za Zamówienie (po rabatach) z pominięciem kosztów dostawy.

12. Coins są ewidencjonowane i naliczane w Koncie. Po zalogowaniu do Konta w Sklepie każdy Użytkownik ma możliwość sprawdzenia informacji nt. Programu – w tym sprawdzania liczby aktywnych Coins.

§5 WARUNKI WYMIANY Coins

1. Wymiana aktywnych Coins na Rabat Klubowy możliwa jest do wykonania automatycznie przy każdych Zakupach dokonywanych w Koncie z poziomu funkcjonalności widzianej w Koszyku w polu Rabat Klubowy.

2. Aktywne Coins wymieniane są na Rabat Klubowy na wyraźne żądanie Uczestnika, które wyrażone jest przez Uczestnika poprzez kliknięcie przycisku "użyj" znajdującego się w koszyku w Koncie Uczestnika - bezpośrednio przy liczbie Coins, jaką dany Uczestnik posiada i jakiej może użyć.

3. 1 aktywny Coins uprawnia do uzyskania Rabatu Klubowego w wysokości 1 zł, z zastrzeżeniem, że wymiana Coins na Rabat Klubowy następuje:

a) w wysokości minimum 1 zł,

b) do wysokości posiadanych Coins, lecz nie więcej niż do kwoty 2000 zł i jednocześnie do kwoty nie wyższej niż 50% Wartości Zakupu dokonywanego z użyciem Rabatu Klubowego [przy którym Uczestnik składa żądanie wymiany Coins, o którym mowa w pkt 2 powyżej].

4. Rabat Klubowy jest rabatem kwotowym, który obniża cenę za Produkty i zostaje proporcjonalnie rozliczony na wszystkie produkty i usługi zakupione w czasie dokonywania Zakupu z jego wykorzystaniem. Rabat Klubowy nie obniża kosztów dostawy.

5. Uczestnik nie ma możliwości wymiany Rabatu Klubowego na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy. Uczestnik nie może w żaden sposób przekazać Coins na rzecz innych osób.

6. Coins posiadają datę ważności co do zasady 12 miesięcy. Coins niewymienione na Rabat Klubowy po upływie ich ważności tracą ważność i nie ma możliwości ich wykorzystania.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do włączenia dodatkowych Korzyści dla Uczestników.

8. Uczestnik będzie otrzymywał drogą elektroniczną informacje związane z jego udziałem w Programie, w szczególności dotyczące liczby naliczanych Coins, upływu ważności Coins, dodatkowych akcjach promocyjnych itp.

9. Coins nie pozwalają na udzielenie rabatu poza Sklepem Internetowym. Ich zastosowanie dotyczy tylko Produktów/Usług dostępnych w Sklepie Internetowym.

10. W przypadku, gdy po dokonaniu Zakupu z użyciem Rabatu Klubowego - Umowa w tym przedmiocie zostanie rozwiązana w szczególności, jeżeli Uczestnik nie dokona zapłaty za Zakupy z użyciem Rabatu Klubowego lub odstąpi od Zakupu z użyciem Rabatu Klubowego, użyte w tej transakcji Coins są zwracane do Konta Uczestnika - w wysokości proporcjonalnej do części Umowy, która została rozwiązana, lub od której Uczestnik odstąpił - nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwróconego Produktu przez Organizatora.

§6. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje związane z uczestnictwem w Programie można przesyłać na adres e-mail kontakt@lekko.pl adres tradycyjny: Lekko Life sp. z o.o. ul. Franciszka Klimczaka 1 Segment E, 02-797 Warszawa.

2. Zgłaszając reklamację należy podać następujące informacje: imię i nazwisko i adres email Uczestnika oraz powód reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Lekko Life Sp. z o.o. .

4. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5. O rozpatrzeniu reklamacji składający są powiadamiani pisemnie lub jeśli złożyli reklamację wysyłając wiadomość e-mailową – w formie wiadomości zwrotnej.

6. Nieuwzględnienie roszczeń w ramach postępowania reklamacyjnego lub upływ terminu, o którym mowa w pkt 3, nie narusza prawa do dochodzenia roszczeń w sądzie powszechnym.

7. Zasady dotyczące sposobu składania i treści reklamacji mają charakter informacyjny i służą usprawnieniu procesu obsługi reklamacji, wymagania te w żaden sposób nie naruszają uprawnień przysługujących konsumentom.

§7. DANE OSOBOWE

1. Lekko Life Sp. z o.o.  przetwarza dane osobowe Uczestnika na zasadach określonych w Polityce Prywatności Lekko Life Sp. z o.o.  w zakładce "Polityka Prywatności", dostępnej na stronie https://www.lekko.pl/

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator (dalej: „Administrator”). Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.

3. Administrator przetwarza dane osobowe w celach, przez okres i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Programu Lojalnościowego skutkuje brakiem możliwości skorzystania z niego.

4. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w następujących celach, na następujących podstawach i przez następujący okres:

a) cel przetwarzania danych

 • Realizacja Programu   przez Organizatora lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed podjęciem udziału w Programie
 • Marketing bezpośredni
 • Wysyłanie informacji dotyczących Programu
 • Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora w związku z Programem

b) Podstawa prawna przetwarzania danych

 • Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na realizacji założeń Programu przez Organizatora
 • Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora, jego działalności, Sklepu Internetowego oraz dążeniu do sprzedaży Produktów
 • Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na informowaniu a Programie,
 • Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

c) Okres przechowywania danych

 • Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób umowy uczestnictwa w Programie..
 • Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi sześć lat).
 • Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi sześć lat).

5. Odbiorcą danych osobowych mogą być:

a) dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu, Programu i świadczonych Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym pkt 5 Regulaminu.

b) dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym pkt 5 Regulaminu.

6. Każdej osobie przysługuje:

a) prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

b) prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

c) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

d) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

e) prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

f) prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

g) w celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym pkt. 5 Regulaminu można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Regulaminu.

7. Więcej szczegółów w Polityce Prywatności.

§8 WARUNKI REZYGNACJI Z PROGRAMU

1. Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w Programie  poprzez:

 1. usunięcie swojego Konta zgodnie z Regulaminem Sklepu [poprzez kontakt z Organizatorem].
 2. nadesłanie stosownego oświadczenia do Organizatora, na przykład pod adres:

- kontakt@lekko.pl

- Lekko Life ul. Franciszka Klimczaka 1 Segment E, 02-797 Warszawa.

2. Usunięcie Konta, a zarazem rezygnacja z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia od Uczestnika nie później niż do 3 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Uczestnika.

3. Wycofanie zgody marketingowej powoduje automatyczną utratę statusu Uczestnika. Coins zgromadzone w Koncie zostaną usunięte i nie mogą zostać zamienione na Rabat Kwotowy.

4. Usunięcie Konta lub złożenia rezygnacji z uczestnictwa w Programie wiąże się z rezygnacją z wykorzystania zgromadzonych Coins, które zostaną:

a)  usunięte wraz z Kontem, jeżeli Uczestnik dokonuje usunięcia Konta.

b)  usunięte, w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Programie lojalnościowym.


§9 CZAS TRWANIA PROGRAMU

1. Program zostaje wprowadzony na czas nieokreślony, począwszy od dnia 20.05.2024 r.

2. Organizator może podjąć decyzję o zakończeniu Programu  w każdym czasie - z zastrzeżeniem że:

a) Organizator poinformuje Uczestników o zamiarze zakończenia Programu ze stosownym wyprzedzeniem, mailowo co najmniej na 3 miesiące wcześniej wskazując datę jego zakończenia, tak aby nie naruszać praw nabytych przez Uczestników.

b) Organizator umożliwi Uczestnikom zbieranie Coins do dnia zakończenia Programu i wymianę pozyskanych Coins na kody rabatowe kwotowe zgodnie z Regulaminem.

c) W przypadku zakończenia Programu z dniem jego zakończenia - niewykorzystane Coins tracą moc (przepadają/są kasowane) i nie mogą być w żaden sposób wykorzystane.

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prawem właściwym dla stosunków wynikających z niniejszego regulaminu i dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z niniejszym regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.

2. Regulamin obowiązuje od 20.05.2024 r.

3. Program   prowadzony jest w języku polskim.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; dodania lub usunięcia czynności premiowanych Coins; zmiany metody przeliczania Coins – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział uczestnictwa w Programie  w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek opłat Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na już zawarte Umowy Sprzedaży.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

6. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Uczestników będących konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

7. Organizator zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich; Dz.U.UE.L.2013.165.1) - niniejszym podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution), ułatwiającej pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Adres poczty elektronicznej Organizatora, jako potencjalny punkt kontaktu w wyżej wskazanych sprawach.

Newsletter
Zapisz się, otrzymuj lekkie oferty i porady naszych ekspertów. Bo po co ciężko, jak można lekko?

Administratorem danych osobowych jest Lekko Life Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłki Newslettera. Możesz cofnąć wyrażoną zgodę w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed ich wycofaniem. Masz prawo: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i sprzeciwu oraz złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. TUTAJ sprawdzisz jak przetwarzamy dane osobowe.

Darmowa wysyłka

Dla zamówień powyżej 200 PLN

Wysyłamy w ciągu 24h

Dla zamówień złożonych do 12:00

Bezpieczne płatności

Dzięki certyfikatowi i szyfrowaniu SSL

Wygodna dostawa

Kurierzy, paczkomaty i punkty odbioru

Pomoc+48 799 354 054

Pon. - Pt. 8:00 - 16:00 Cena za połączenie wg stawek operatora.

Wyślij wiadomośćNapisz na MessengerzeFAQ
SklepRegulaminPolityka prywatnościMetody płatnościMetody dostawZwrotyKontaktZarządzaj cookies

© 2024 lekko
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Lekko Life Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa KRS: 0000915337 — REGON: 389658235 — NIP: 5423438367

MasterCardVisaPayUBlikApplePayGooglePay