Polityka prywatności i plików cookies

Polityka prywatności i plików cookies

I. Dane Administratora Danych Osobowych

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych  zbieranych za:

a)  pośrednictwem sklepu internetowego lekko.pl  (w tym z wykorzystaniem plików cookies lub podobnej technologii) uzyskanych w oparciu o aktywność klienta w internecie,

b) innych kanałów komunikacji z klientem np. call center;

c) poprzez dedykowane landing page,

d) poprzez media społecznościowe w przypadku kontaktu w profilach w mediach społecznościowych

 

jest Lekko Life Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Franciszka Klimczaka 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000915337, NIP: 5423438367, REGON: 389658235  o kapitale zakładowym 6.000 zł, wpłaconym w całości.

 

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, można skontaktować się:

a) tradycyjnie na adres podany powyżej ul. Franciszka Klimczaka  1 Segment E, 02-797 Warszawa.

b) mailowo: kontakt@lekko.pl

c) telefonicznie +48 799 354 054- (pn.-pt. 8:00 – 16:00) opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

3. Jeżeli:

a) chcesz skontaktować się z administratorem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych,

b) masz pytania dotyczące danych lub uwagi odnośnie tej polityki,

c) jeśli chcesz skorzystać z przysługujących ci praw odnośnie dotyczących cię danych przetwarzanych przez administratora jako ich administratora, możesz skontaktować się z nami pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną na dane kontaktowe wskazane powyżej.

II. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

1.  Dane osobowe - to informacje odnoszące się do zidentyfikowanej bądź możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Zaliczają się do nich następujące informacje: adres IP, forma zwracania się, imię i nazwisko, adres, adres mailowy, numer telefonu.

2.  Przetwarzamy dane osobowe:

a) użytkowników sklepu internetowego, w tym posiadających konto,

b) klientów,

c) kontrahentów,

d) subskrybentów newslettera,

e) osób, które wyraziły zgody na komunikację marketingową,

f) członków naszego Programu Lojalnościowego,

g) osób kontaktujących się z nami poprzez Formularz kontaktowy lub poprzez komunikację za pośrednictwem mediów społecznościowych z wykorzystaniem innych kanałów komunikacji, tj.: witryny internetowej https://www.instagram.com/ oraz https://www.facebook.com (w tym aplikacje dla telefonów komórkowych), których zasady działania oparte są o regulacje udostępnione przez Zasady Polityki Prywatności tych serwisów społecznościowych.

 

2. Dane osobowe przetwarzane są przez administratora w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności sklepu internetowego, w tym automatycznie podczas korzystania z serwisu, tj. w celu:

a) dostarczania i wyświetlania treści w sklepie internetowym – w tym celu przetwarzamy dane osobowe w postaci: adres ip, pliki cookies; dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust 1 lit f) RODO – prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie sklepu internetowego, dane w tym celu będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.

b) świadczenia usługi konto – w tym celu przetwarzamy dane osobowe w postaci: adres email, hasło, adres ip, pliki cookies, imię i nazwisko, dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust 1 lit b) RODO; dane w tym celu będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres świadczenia usługi konto,

c) zawierania umowy za pośrednictwem sklepu internetowego – w tym celu przetwarzamy dane osobowe w postaci: adres IP, pliki cookies, adres email, imię i nazwisko, dane adresowe (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym, kraj), dane do wystawienia faktury, dane o płatnościach, numer telefonu kontaktowego, nr zamówienia lub inne dane podane przez usługodawcę w serwisie lub w trakcie kontaktu z klientem; dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust 1 lit b) RODO; dane w tym celu będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres 6 lat.

d) wypełniania zobowiązań administratora jako sprzedawcy i usługodawcy – w tym celu przetwarzane są imię, nazwisko, dane o zamówieniu, dane o płatności, e-mail, telefon, adres ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym, kraj, nr rachunku bankowego, dane do wystawienia faktury lub innego dokumentu np. NIP, PESEL; dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust 1 lit c) RODO – w szczególności w zakresie obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego; dane w tym celu będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres wynoszący 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany z umową zawartą z administratorem.

e) przesyłania przez administratora na wskazany przez klienta adres poczty elektronicznej zamówionego newslettera, a także informacji handlowych na wskazane kanały komunikacji [email, sms, telefon] - w tym celu przetwarzamy dane kontaktowe adres email, numer telefonu, dane o zamówieniach, imię, nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres ip, pliki cookies, dane o zamówieniach i dane wynikowe - dane osobowe w tym celu przetwarzamy na podstawie wyrażonej zgody w tym zakresie na podstawie art. 6 ust 1 lit a) RODO; dane w tym celu będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres 5 lat.

f) w celach statystycznych i analitycznych, dopasowania strony do twoich preferencji – na podstawie zgody art. 6 ust 1 lit a) RODO  - dane osobowe w tym celu przetwarzamy z wykorzystaniem narzędzi i plików cookie opisanych w niniejszej polityce prywatności na podstawie wyrażonej zgody w tym zakresie na podstawie art. 6 ust 1 lit a) RODO; dane w tym celu będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres do 12 miesięcy.

g) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych na podstawie art. 6 ust 1 lit f) RODO, który jest:

- realizacja obowiązków reklamacyjnych dotyczących sklepu internetowego, rozpatrywania reklamacji dotyczących produktów,  zgłaszanych uwag co do bezpieczeństwa produktu lub działań niepożądanych produktu dane w tym celu będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres 6 lat,

- prowadzenia i funkcjonowania sklepu internetowego i zapewniania bezpieczeństwa korzystania z nich, w tym dla ujawniania nadużyć i dokonywania analiz, statystyk, realizacji ankiet, badania satysfakcji, dane w tym celu będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy

- przygotowanie i przedstawianie dopasowanych do zainteresowań i potrzeb osób, których dane osobowe dotyczą reklam oraz ofert i otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez administratora na wskazany przez klienta adres poczty elektronicznej zamówionego newslettera; dane w tym celu będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres 3 lat,

- w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, w celu archiwizacji danych dane w tym celu będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres 6 lat,

- tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym np. rejestru naruszeń, rejestru klientów, którzy zgłosili sprzeciw zgodnie z RODO,  dane w tym celu będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres 6 lat.

h) w celu doboru suplementacji lub realizacji ankiet - w tym celu przetwarzamy dane kontaktowe adres email, numer telefonu, imię, nazwisko, adres ip, pliki cookies, dane o zamówieniach i dane wynikowe - dane osobowe w tym celu przetwarzamy na podstawie wyrażonej zgody w tym zakresie na podstawie art. 6 ust 1 lit a) RODO; dane w tym celu będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres 5 lat.

3. Aktywność użytkownika w sklepie internetowym, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (chronologiczny zapis elektronicznych danych zawierający informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących sklepu internetowego służącego do świadczenia usług elektronicznych przez administratora). Informacje zebrane w logach przetwarzane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przez okres do 12 miesięcy przede wszystkim w celach związanych ze prowadzeniem sklepu internetowego i przetwarzane są w celach serwisowych, technicznych, analitycznych, statystycznych i na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem.

4. W pozostałym zakresie uzasadnionym celami przetwarzania dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna ich przetwarzania, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagałyby dłuższego okresu ich przechowywania, np. dla wykorzystania w postępowaniach sądowych których stroną będzie podmiot danych i administrator.

4. Z końcem okresu przechowywania i braku innej podstawy prawnej do ich przetwarzania, dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

 

5. Dane osobowe przetwarzamy także w celu:

a)  przesyłania powiadomień e-mail o komunikatach dotyczących sklepu internetowego, zmiany regulaminu, o zmianach w Programie·    adres e-mail,   imię. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem   jest informowanie klienta o czynnościach związanych z realizacją usługi w celu podwyższenia komfortu korzystania z serwisu w tym uczestnictwa w Programie); dane w tym celu będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres posiadania konta lub uczestnictwa w Programie,

b)  w celu kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją Zamówień przetwarzamy takie dane osobowe, jak:    numer telefonu,       numer zamówienia.

— o ile jest Pan/Pani zainteresowany(a) formą kontaktu telefonicznego (nie wymagamy obowiązkowego podania numeru telefonu). Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f  RODO, a prawnie uzasadnionym interesem jest informowanie o wszystkich okolicznościach mających wpływ na realizację Zamówienia.

dane w tym celu będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres do 3 miesięcy od dnia złożenia zamówienia,

c) w celu przypominania o porzuconym koszyku lub o nieopłaconych zamówieniach przetwarzamy takie dane osobowe, jak:     imię,  adres e-mail, numer zamówienia, numer telefonu . Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem jest nawiązanie kontaktu w celu przypomnienia. dane w tym celu będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres do dwóch tygodni od dnia zaistnienia przesłanki do wysłania przypomnienia.

III. ODBIORCY

1. Przekazanie danych przez administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

2. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom wspierającym działalność administratora, w tym w szczególności:

a) dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych [wsparcie it w zakresie obsługi sklepu internetowego, hositng poczty email, usługi serwisowe, serwerowe),

b) podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności - obsługującym płatności elektroniczne lub karty płatnicze – w przypadku klienta, który korzysta w serwisie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą administrator udostępnia zebrane dane osobowe wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w serwisie internetowym na zlecenie administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności,

c) agencje marketingowe i dostawcy systemów it służących do wspierania marketingu (w zakresie usług marketingowych),

d) dostawcy usług księgowych, prawnych, doradczych zapewniający administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna).

3. Odbiorcą danych mogą być także dostawcy umieszczonych na stronie serwisu internetowego wtyczek społecznościowych, skryptów oraz innych podobnych narzędzi umożliwiających przeglądarce osoby odwiedzającej stronę serwisu internetowego pobieranie treści od dostawców wspomnianych wtyczek i przekazywanie w tym celu tym dostawcom danych osobowych osoby odwiedzającej, w tym również: Facebook Ireland ltd. – administrator korzysta na stronie sklepu internetowego z wtyczek społecznościowych serwisu Facebook i Iinstagram i w związku z tym gromadzi i udostępnia dane osobowe usługobiorcy korzystającego ze strony sklepu internetowego do Facebook Ireland ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) w zakresie i zgodnie z zasadami prywatności dostępnymi tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy/ (dane te obejmują informacje o działaniach na stronie serwisu – w tym informacje o urządzeniu, odwiedzanych witrynach, zakupach, wyświetlanych reklamach oraz sposobie korzystania z usług – niezależnie od tego, czy użytkownik sklepu internetowego ma konto na Facebooku i czy jest zalogowany do Facebooka).

3. Odbiorcą danych mogą być także organy władzy publicznej oraz podmioty wykonującym zadania publiczne np. w przypadku zgłoszenia oszustwa – właściwe organy wymiaru sprawiedliwości, a także w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, np. prowadzenia postępowań kontrolnych u administratora, ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy.

IV. TRANSFER DANYCH POZA EOG

1. Jak większość przedsiębiorców, korzystamy z różnych popularnych usług i technologii, oferowanych przez takie podmioty, jak META Inc., Microsoft, Google – co opisujemy w pkt. Inne Narzędzia. Firmy te mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako państwa trzecie.

2. RODO wprowadza pewne ograniczenia w przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich, ponieważ skoro nie stosuje się tam, co do zasady przepisów europejskich, ochrona danych osobowych obywateli Unii Europejskiej może być niestety niewystarczająca. Dlatego też każdy administrator danych osobowych ma obowiązek ustalić podstawę prawną takiego przekazywania.

3. Jeśli mogłoby dochodzić do przekazywania informacji poza Europejski Obszar Gospodarczy, będzie się to odbywać wyłącznie w ramach procedur wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych, a więc:

- do takich krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą, że zapewniają one odpowiedni stopień ochrony, albo

- w razie braku ww. decyzji – po zapewnieniu odpowiednich zabezpieczeń, i pod warunkiem, że obowiązują egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej, np. na podstawie zawarcia z podmiotem, do którego dane mają zostać przekazane standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, wyposażonych w dodatkowe środki zabezpieczające – o ile będzie to konieczne.

6. Szczegółowe informacje na temat stosowanych zabezpieczeń można uzyskać poprzez kontakt z nami z użyciem danych kontaktowych podanych zakładce kontakt.

7. W każdej chwili udzielimy Panu/Pani dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania danych osobowych, w szczególności, gdy kwestia ta budzi Pana/Pani niepokój.

8.   W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

V. PROFILOWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane do celów tzw. profilowania zwykłego (np. dostosowywania komunikatów, banerów do zainteresowań), – aby lepiej dopasować kierowany przekaz informacyjny i marketingowy o administratorze, jego produktach i usługach, a także podmiotów powiązanych z administratorem [link]. Staramy się aby nasze materiały promocyjne, informacyjne i marketingowe były dla podmiotu danych wartościowe, dlatego w celu dostosowania informacji marketingowych do indywidualnych preferencji i zainteresowań danego klienta [prezentowanie reklam, ofert, promocji (rabatów)] wykorzystywane są informacje dotyczące używania sklepu internetowego, np. poprzez analizę tego jak często odwiedzasz sklep internetowy, dane o zamówieniach, działaniach w kanałach sprzedaży administratora (IP komputera, pliki cookie, preferowane sposoby zakupu), dane o zainteresowaniu ofertą/newsletterem lub asortymentem administratora, dane socjodemograficzne (np. płeć, wiek, lokalizacja). Staramy się, aby informacje uzyskane wskutek profilowania przy użyciu zautomatyzowanych systemów informatycznych stanowiły podstawę do analizy oczekiwań klientów, aminy kierunków działania administratora, nie wpływając istotnie na decyzje klienta.

VI. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych w serwisie jest dobrowolne, ale konieczne dla zrealizowania jednego lub większej liczby ilości celów przetwarzania danych osobowych wskazanych powyżej, których administrator nie będzie mógł zrealizować w przypadku niepodania danych osobowych.

VII. PRAWA PODMIOTU DANYCH ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

1. W przypadku dochodzenia państwa praw, prosimy o kierowanie korespondencji na dane podane w § 2 polityki. Prosimy jednocześnie o przesłanie wszelkich niezbędnych informacji, które pozwolą nam na jednoznaczną identyfikację tożsamości podmiotu realizującego prawa.

2. Każdy podmiot, którego dane administrator przetwarza ma prawo:

a)  dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii, 10

b)  żądania sprostowania,

c)  usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

d)  ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e)  prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, jeżeli przetwarzanie oparte jest o umowę [art. 6 ust 1 lit b) RODO] albo o zgodę [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO],

f)  prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, w szczególności wobec marketingu bezpośredniego opartego na moc art. 6 ust 1 lit f) RODO. Prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych dla celów opartych na art. 6 ust 1 lit f) RODO z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją,

g)  prawo wniesienia skargi do prezesa urzędu ochrony danych osobowych.

h)  cofnięcia zgody, co może nastąpić w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonane przed jej wycofaniem. Zgody mogą zostać przez nich w każdej chwili odwołane, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,

3. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych następuje z naruszeniem obowiązujących przepisów, każdemu podmiotowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W tym celu, mogą się państwo zwrócić do urzędu ochrony danych osobowych, który jest właściwy ze względu na państwa miejsce zamieszkania. Mogą się państwo zwrócić również do urzędu ochrony danych osobowych, który jest właściwy miejscowo dla naszej firmy. Dane kontaktowe znajdą państwo poniżej: urząd ochrony danych osobowych, ul. Stawki 2 00-193 warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl

III. COOKIES

1.      Lekko Life  na swoich stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika.

2.      Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

3.      Pana/Pani przeglądarka internetowa może dopuszczać wykorzystywanie cookies w Pana/Pani urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzy Pan/Pani sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.

4.      Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie tych plików.

5.      Jeżeli chce Pani/Pan zmienić ustawienia cookies naszej strony – można tego dokonać tutaj: _________[ JK1]

6.      Stosujemy: Cookies

Ze względu na ich dostawcę:

1) własne (tworzone przez stronę Sklepu Internetowego Administratora) oraz

2) należące do osób/podmiotów trzecich (innych niż Administrator)

Ze względu na ich okres przechowywania na urządzeniu osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego:

1) sesyjne (przechowywane do czasu wylogowania się ze Sklepu Internetowego lub wyłączenia przeglądarki internetowej) oraz

2) stałe (przechowywane przez określony czas, zdefiniowany przez parametry każdego pliku lub do czasu ręcznego usunięcia)
Ze względu na cel ich stosowania:

1) niezbędne (umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie strony Sklepu Internetowego),

2) funkcjonalne/preferencyjne (umożliwiające dostosowanie strony Sklepu Internetowego do preferencji osoby odwiedzającej stronę),

3) analityczne i wydajnościowe (gromadzące informacje o sposobie korzystania ze strony Sklepu Internetowego),

4) PODMIOTÓW TRZECICH - marketingowe, reklamowe i społecznościowe (zbierające informacje o osobie odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego w celu wyświetlania tej osobie
reklam, ich personalizacji, mierzeniu skuteczności i prowadzenia innych działań marketingowych w tym również na stronach internetowych odrębnych
od strony Sklepu Internetowego, takich jak portale społecznościowe albo inne strony należące do tych samych sieci reklamowych co Sklep Internetowy)

7. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących konkretnych celach:

Cele stosowanie plików Cookies w Sklepie Internetowym Administratora

identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i
pokazywania, że są zalogowani (pliki Cookies niezbędne)

zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia (pliki Cookies niezbędne)

zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego (pliki Cookies niezbędne lub/i funkcjonalne/preferencyjne)

dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego (pliki Cookies funkcjonalne/preferencyjne)

prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego (pliki Cookies analityczne i wydajnościowe)

zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z panelu klienta. Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych; (pliki Cookies analityczne i wydajnościowe)

tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników.

korzystanie z funkcji społecznościowych — na stronie internetowej posiadamy tzw. pixel Facebooka, który umożliwia polubienie naszego fanpage’a w tym serwisie podczas korzystania z witryny. Jednak, aby to było możliwe, musimy korzystać z plików cookies dostarczanych przez Facebooka.

wyświetlania i renderowania reklam, ograniczania liczby wyświetleń reklam oraz ignorowania reklam, których Usługobiorca nie chce oglądać, mierzenia skuteczności reklam, a także personalizacji reklam, to jest badania cech zachowania osób odwiedzających Sklep Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy
odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Ireland Ltd., Meta Platforms Ireland Ltd. oraz Clickonometrics Sp. z o.o. (pliki Cookies marketingowe, reklamowe i społecznościowe)

  1. Co ważne, wiele plików cookies ma dla nas charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Pana/Pani tożsamości.

10. Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony na Facebooku etc.

11. Z instrukcjami zmian ustawień cookies w ramach popularnych przeglądarek możesz zapoznać się na wymienionych poniżej stronach WWW:

Microsoft Edge:

https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/wy%C5%9Bwietlanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-a7d95376-f2cd-8e4a-25dc-1de753474879

Google Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Mozilla Firefox:

https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

Opera:

https://help.opera.com/pl/latest/security-and-privacy/

Safari:

https://support.apple.com/pl-pl/105082

  1. INNE NARZĘDZIA

1.        Google Analytics.

Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych.

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Z uwagi na aktywowaną przez nas anonimizację adresu IP, Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

 

Podkreślamy, że w ramach Google Analytics nie gromadzimy jakichkolwiek danych, które pozwalałaby na Twoją identyfikację. W związku z tym, dane gromadzone w ramach Google Analytics nie mają charakteru danych osobowych. Informacje, do jakich mamy dostęp w ramach Google Analytics to, w szczególności:

A)   informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz

B)   podstrony, jakie przeglądasz w ramach naszego serwisu,

C)   czas spędzony w naszym serwisie oraz na jego podstronach,

D)  przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami w ramach naszego serwisu,

E)   źródło, z którego przechodzisz do naszego serwisu.

Ponadto, korzystamy w ramach Google Analytics z następujących Funkcji Reklamowych:

A)   raporty demograficzne i zainteresowań,

B)   remarketing,

C)   funkcje raportowania o reklamach, user-ID.

D)  W ramach Funkcji Reklamowych również nie gromadzimy danych osobowych. Informacje, do jakich mamy dostęp, to, w szczególności:

E)   przedział wieku, w którym się znajdujesz,

F) Twoja płeć,

G)   Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości,

H)  Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.

W celu korzystania z Google Analytics, zaimplementowaliśmy w kodzie naszej strony specjalny kod śledzący Google Analytics. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W każdej chwili możesz zablokować kod śledzący Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Usługi Google Analytics i Google Analytics 360 uzyskały certyfikat niezależnego standardu bezpieczeństwa ISO 27001. ISO 27001 jest jednym z najczęściej uznawanych standardów na świecie i poświadcza spełnianie odpowiednich wymogów przez systemy obsługujące Google Analytics i Google Analytics 360.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245 .

 

2.        Google Ads. Korzystamy z programu reklamowego Google Ads obsługiwanego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA w celu prowadzenia kampanii reklamowych, w tym remarketingowych. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na marketingu własnych produktów lub usług.

 

Przy okazji odwiedzin naszej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest w Twoim urządzeniu plik remarketing cookie firmy Google, który z pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Ciebie stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach.

 

Dalsze przetwarzanie informacji ma miejsce tylko wtedy, gdy wyraziłeś zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z Twoim kontem oraz wykorzystanie informacji z Twojego konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. Jeśli w takim przypadku będziesz zalogowany podczas wizyty na mojej stronie internetowej w serwisie Google, Google wykorzysta Twoje dane razem z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo zebrane informacje z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe.

 

Podkreślamy, że my, korzystając z Google Ads, nie gromadzimy jakichkolwiek danych, które pozwalałaby na Twoją identyfikację. Ewentualne zestawienie danych w taki sposób, że nabierają one charakteru danych osobowych, może być dokonywane po stronie Google, ale w tym zakresie nie ponosimy już za to odpowiedzialności, ponieważ Google realizuje te działania na podstawie umowy zawartej z Tobą jako użytkownikiem usług Google.

 

My, korzystając z Google Ads, jesteśmy jedynie w stanie definiować grupy odbiorców, do których chcielibyśmy, by nasze reklamy docierały. Na tej podstawie Google podejmuje decyzję, kiedy i w jaki sposób zaprezentuje Ci naszą reklamę.

 

W celu korzystania z Google Ads, zaimplementowaliśmy w kodzie naszej strony specjalny piksel konwersji Google Ads. Piksel wykorzystuje pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Ads. Z poziomu naszej strony, z wykorzystaniem mechanizmu służącego do zarządzania plikami cookies, możesz wyłączyć te pliki cookies. Możesz zarządzać ustawieniami reklam bezpośrednio po stronie Google: https://adssettings.google.com/ .

 

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Ads, zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności Google: https://policies.google.com/privacy.

 

3. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługa ta pomaga Administratorowi mierzyć skuteczność reklam oraz dowiadywać się, jakie działania podejmują odwiedzający Sklep Internetowy, a także wyświetlać tym osobom dopasowane reklamy. Szczegółowe informacje o działaniu Piksela Facebooka możesz znaleźć pod następującym adresem internetowym: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.

2. Zarządzanie działaniem Piksela Facebooka jest możliwe poprzez ustawienia reklam w swoim koncie na portalu Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

4. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usługi Pixel Pinterest dostarczanej przez firmę Pinterest Europe Limited (2nd Floor Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2 Dublin, Ireland). Usługa ta pomaga Administratorowi mierzyć skuteczność reklam oraz dowiadywać się, jakie działania podejmują odwiedzający Sklep Internetowy, a także wyświetlać tym osobom dopasowane reklamy. Szczegółowe informacje o działaniu Pixel Pinterest możesz znaleźć pod następującym adresem internetowym: https://policy.pinterest.com/pl/terms-of-service/.

 

5. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania do Pinterest Europe Limited informacji o jej aktywności w Sklepie Internetowym poprzez użycie funkcji opisanych na stronie: https://help.pinterest.com/pl/article/personalized-ads-on-pinterest.

 

6. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usługi Pixel Tiktok dostarczanej przez firmę TikTok Technology Ltd (10 Earlsfort Terrace, Co. Dublin, Dublin, D02t380, Ireland). Usługa ta pomaga Administratorowi mierzyć skuteczność reklam oraz dowiadywać się, jakie działania podejmują odwiedzający Sklep Internetowy, a także wyświetlać tym osobom dopasowane reklamy. Szczegółowe informacje o działaniu Pixel Pinterest możesz znaleźć pod następującym adresem internetowym: https://ads.tiktok.com/help/article?aid=12119.

 

7.  Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

 

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

 

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

 

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

  1. Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe znajdą państwo poniżej: URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, ul. Stawki 2 00‑193 warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl

 

  1. Postanowienia końcowe

1.      W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

2.      O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostanie Pan/Pani powiadomiony/powiadomiona drogą e-mail.

3.      Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 17.05.2024

 

13. INNE NARZĘDZIA

Newsletter
Zapisz się, otrzymuj lekkie oferty i porady naszych ekspertów. Bo po co ciężko, jak można lekko?

Administratorem danych osobowych jest Lekko Life Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłki Newslettera. Możesz cofnąć wyrażoną zgodę w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed ich wycofaniem. Masz prawo: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i sprzeciwu oraz złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. TUTAJ sprawdzisz jak przetwarzamy dane osobowe.

Darmowa wysyłka

Dla zamówień powyżej 200 PLN

Wysyłamy w ciągu 24h

Dla zamówień złożonych do 12:00

Bezpieczne płatności

Dzięki certyfikatowi i szyfrowaniu SSL

Wygodna dostawa

Kurierzy, paczkomaty i punkty odbioru

Pomoc+48 799 354 054

Pon. - Pt. 8:00 - 16:00 Cena za połączenie wg stawek operatora.

Wyślij wiadomośćNapisz na MessengerzeFAQ
SklepRegulaminPolityka prywatnościMetody płatnościMetody dostawZwrotyKontaktZarządzaj cookies

© 2024 lekko
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Lekko Life Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa KRS: 0000915337 — REGON: 389658235 — NIP: 5423438367

MasterCardVisaPayUBlikApplePayGooglePay